Monday, July 8, 2013

สังโยชน์ (สัญโญชน์) คืออะไร?


ที่ตั้งของสัญโญชน์ คือ ขันธ์ 5 ตัวฉันทราคะ คือตัวสัญโญชน์ ความพอใจไม่ได้ไปพอใจในที่ไหน นอกจากขันธ์ 5 ดังนั้น ขันธ์ 5 เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจ คือเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ ตัวสัญโญชน์นั้นแหละคือตัวฉันทราคะในขันธ์ทั้ง 5